TIETOSUOJASELOSTE – FIMX-PALVELUN ASUKASREKISTERI

 1. Rekisterinpitäjä
  • FIMX Oy (y-tunnus: 0946189-0)
   Mikonkatu 6 C
   00100 HELSINKI
 2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
  • FIMX-palvelun tietosuojavastaavat, sähköposti: tietosuoja@fimx.fi
 3. Rekisterin nimi
  • FIMX-Palvelun asukasrekisteri
 4. Rekisterin tietosisältö
  • FIMX-Palvelun asukasrekisteri sisältää rekisteröidyn antamia tietoja tai tämän pyynnöstä tai suostumuksella luotuja tietoja. Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
  • — perustiedot, kuten etu- ja sukunimet
   — syntymäaika ja -paikka
   — mahdollisesti henkilötunnus
   — kieli
   — yhteystiedot (kuten nykyinen postiosoite, huoneistonumero, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet)
   — muuttotiedot (kuten edellinen postiosoite, poismuutto- ja sisäänmuuttoajankohta)
   — vuokravastuu
   — mahdollinen asumislupa
   — asumiseen liittyviä tarpeellisia lisätietoja (kuten luovutetut avaimet, vesi-, autopaikka-, sauna- ja pesutupamaksutiedot)
   — pelastussuunnitelmien sisältämät tiedot
 5. Säännönmukaiset tietolähteet
  • Pääasiallinen tietolähteemme on kukin rekisteröity asukas itse, esimerkiksi antaessaan henkilötietojaan vuokrasopimuksessa, FIMX-Palvelussa, FIMX:n tai kolmansien osapuolten www-sivuilla, tai puhelimitse asiakaspalvelupuheluiden aikana. Tietoja saadaan myös FIMX:n asiakasorganisaatioilta automaattisella tiedonsiirrolla tai FIMX-Palvelun käyttäjien toimesta, perustuen rekisteröidyn suostumukseen, asukassuhteeseen tai muuhun oikeutettuun etuun. Lisäksi tietoja saatetaan erityistapauksissa saada viranomaisten, kuten Väestörekisterikeskuksen, rekistereistä.
 6. Tietojen luovuttaminen
  • FIMX voi luovuttaa FIMX-Palvelun asukasrekisterissä olevia tietoja voimassaolevan lainsäädännön tai FIMX-Palvelun normaalien toimintojen mukaisesti tarpeellisuusvaatimus huomioon ottaen ja käyttöoikeusehtojen sallimissa tai velvoittamissa rajoissa. Emme kuitenkaan luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin edellä mainituissa tarkoituksissa, ellei lainsäädännöstä muuta johdu.
  • Mikäli asiayhteydestä seuraa, että rekisterin sisältämät tiedot muodostavat FIMX:n asiakasorganisaatiolle (esimerkiksi taloyhtiölle) oman rekisterin, asiakasorganisaatio ja FIMX ovat tällöin rinnakkaisia rekisterinpitäjiä.
  • FIMX-Palvelun sisällä henkilötietoihin voidaan sallia pääsy vain rekisteröityneille organisaatioille ja käyttäjille FIMX-Palvelun normaalien toimintojen mukaisesti ja käyttöoikeusehdoissa sovitussa laajuudessa. Näillä organisaatioilla ja käyttäjillä on pääsy vain kyseistä organisaatiota tai käyttäjää suoraan tai välillisesti koskeviin tietoihin ja tällöinkin pääsyä tietoihin on rajoitettu. FIMX-Palveluun rekisteröityneet organisaatiot toimivat tietojen käsittelijöinä ja ovat tällöin sidottuja FIMX:n ohjeisiin sekä lainsäädännön asettamiin velvoitteisiin.
 7. Muutokset
  • FIMX selvittää ja arvioi henkilötietojen käyttöä säännöllisesti osana sen liiketoiminnan kehittämistä ja mahdollisia muutoksia lainsäädännössä. FIMX:llä on oikeus yksipuolisesti muuttaa tätä tietosuojaselostetta tiedottamalla asiasta tarkoituksenmukaisella tavalla.