TIETOSUOJASELOSTE – FIMX-PALVELUN KÄYTTÄJÄREKISTERI

 1. Rekisterinpitäjä
  • FIMX Oy (y-tunnus: 0946189-0)
 2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
  • FIMX-ylläpito, sähköposti: info@fimx.fi
 3. Rekisterin nimi
  • FIMX-Palvelun käyttäjärekisteri
 4. Rekisterin tietosisältö
  • FIMX-Palvelun käyttäjärekisteri sisältää rekisteröidyn antamia tietoja tai tämän pyynnöstä tai suostumuksella luotuja tietoja. FIMX-palveluun voivat rekisteröityä luonnolliset henkilöt. Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja, joita kerätään soveltuvin osin riippuen käyttäjätyypistä:
  • — perustiedot, kuten etu- ja sukunimet
   — käyttäjän kuva
   — syntymäaika ja -paikka
   — kieli
   — yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet)
   — työntekijä- ja organisaatiotiedot (esim. organisaatio, henkilönumero, työnjohtonumero, veronumero, toimipaikka, tiimi, päivystysalue, osaamisalueet ja koulutustiedot)
   — asiakkuuden hoitamiseen liittyvät tiedot, kuten asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä (palautteet)
   — IP-osoite ja muuta mahdollista teknistä tietoa (kuten lokitietoja, paikkatietoja, sijaintitietoja ja evästeitä)
   — FIMX-palvelujen käyttäjätunnukset ja salasanat
   — suoramarkkinointisuostumukset ja -kiellot
  • FIMX-Palveluun voi rekisteröityä myös ainakin Googlen, Facebookin ja Microsoftin palveluiden tunnuksilla, jolloin kyseisen tunnistautumispalvelun sähköpostiosoite ja palvelun autentikointiavain sisältyvät rekisterin tietoihin.
  • Mikäli käyttäjä on FIMX-Palvelussa myös asukkaan roolissa, käyttäjältä kerätään lisäksi asukastietoja (esimerkiksi muuttotiedot, vuokravastuut, mahdollisesti henkilötunnus, mahdollinen asumislupa ja asumiseen liittyviä tarpeellisia lisätietoja, kuten luovutetut avaimet, vesi-, autopaikka-, sauna- ja pesutupamaksutiedot sekä pelastussuunnitelmien sisältämät tiedot).
 5. Säännönmukaiset tietolähteet
  • Pääasiallinen tietolähteemme on kukin rekisteröity käyttäjä itse, esimerkiksi antaessaan henkilötietojaan FIMX-Palvelussa, FIMX:n tai kolmansien osapuolten www-sivuilla tai lomakkeilla erilaisissa FIMX:n tapahtumissa tai kampanjoissa, tai puhelimitse asiakaspalvelupuheluiden aikana. Tietoja saadaan myös FIMX-Palveluun rekisteröityneiltä organisaatioilta, jotka voivat lisätä tietoja FIMX-Palvelun kautta, tai FIMX-Palvelun käyttäjien toimesta, perustuen rekisteröidyn suostumukseen, asukassuhteeseen tai muuhun oikeutettuun etuun. Lisäksi tietoja saatetaan erityistapauksissa saada viranomaisten, kuten Väestörekisterikeskuksen, rekistereistä.
 6. Tietojen luovuttaminen
  • FIMX voi luovuttaa FIMX-Palvelun käyttäjärekisterissä olevia tietoja ainoastaan voimassaolevan lainsäädännön tai FIMX-Palvelun normaalien toimintojen mukaisesti tarpeellisuusvaatimus huomioon ottaen ja käyttöoikeusehtojen sallimissa tai velvoittamissa rajoissa.
  • FIMX ei käsittele henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Edellä todetun rajoittamatta FIMX:n palvelunsa tuottamisessa hyödyntämän Microsoft Azure -pilvipalvelun toimittaja voi julkisen pilven infrastruktuurin luonteesta johtuen käsitellä henkilötietoja tietyissä erityistapauksissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelta käsin. Microsoft täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimukset, mukaan lukien henkilötietojen suojauksen asiaankuuluvia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä käyttämällä. Henkilötietojen siirtojen lainmukaisuus on varmistettu Microsoftin sopimusehdoilla ja komission hyväksymillä vakiolausekkeilla.
  • FIMX-Palvelun sisällä henkilötietoihin voidaan sallia pääsy rekisteröityneille organisaatioille ja käyttäjille FIMX-Palvelun normaalien toimintojen mukaisesti ja käyttöoikeusehdoissa sovitussa laajuudessa. Näillä organisaatioilla ja käyttäjillä on pääsy vain kyseistä organisaatiota tai käyttäjää suoraan tai välillisesti koskeviin tietoihin ja tällöinkin pääsyä tietoihin on rajoitettu. FIMX-Palveluun rekisteröityneet organisaatiot toimivat tietojen käsittelijöinä ja ovat tällöin sidottuja FIMX:n ohjeisiin sekä lainsäädännön asettamiin velvoitteisiin.
 7. Muutokset
  • FIMX selvittää ja arvioi henkilötietojen käsittelyä säännöllisesti osana sen liiketoiminnan kehittämistä ja mahdollisia muutoksia lainsäädännössä. FIMX:llä on oikeus yksipuolisesti muuttaa tätä tietosuojaselostetta tiedottamalla asiasta käyttöoikeusehdoissa ilmoitetulla tavalla. Käyttäjän tulee joko nimenomaisesti hyväksyä tai hylätä muutokset. Mikäli käyttäjä hylkää muutokset, FIMX-Palvelun käyttö ei ole enää mahdollista.